Regulamin

I. Prasowanie.

II. Pranie i prasowanie.

III. Podsumowania końcowe.

I. Prasowanie. 

 1. Garderoba powinna być czysta.
 2. Przed oddaniem garderoby prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, poinformowanie o brakach, rozdarciach, plamach, przebarwieniach.
 3. Zleceniobiorca  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które posiada odzież oddawana do prasowania.
 4.  Przyjmujemy garderobę z metką fabryczną. W razie jej braku, ubrania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta i nie odpowiadamy za ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 5. Gdy ilość odzieży znacznie przewyższa przeciętną ilość zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wykonania usługi (do 48h).
 6. Wydawanie garderoby odbywa się tylko na podstawie dokumentu przyjęcia(w przypadku jego zagubienia po okazaniu dowodu tożsamości), pod wskazanym wcześniej adresem.
 7. Opłaty za prasowanie przyjmujemy w gotówce przy odbiorze. W wypadku zamówień firmowych, w formie przelewu zgodnie
  z zawartą wcześniej umową.
 8. Ceny naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem.
 9. Opłata za transport naliczana jest zgodnie z cennikiem. Przy zamówieniu usługi o wartości końcowej (po odjęciu możliwych rabatów) powyżej 250 zł, transport na terenie miasta jest darmowy.
 10. W przypadku zgłoszeń spoza miasta, koszt transportu negocjowany jest indywidualnie.
 11. Uwzględniać będziemy tylko reklamacje zgłoszone podczas odbioru odzieży. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 12. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10 – krotnej ceny za wykonaną usługę.  Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
 13.  W momencie nie dotrzymania umówionego terminu odbioru, przy powtórnym dowiezieniu prasowania Klient ponosi dodatkowa opłatę za transport.
 14. W przypadku nie uregulowania płatności za usługę nastąpi odmowa wydania i przy powtórnym dowiezieniu prasowania Klient ponosi dodatkowa opłatę za transport.
 15. Odzież nieodebrana po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia zostaje oddana na cele charytatywne lub jest utylizowana.

II. Pranie.

 1. Pralnia przyjmuje odzież tylko do prania wodnego (zgodnie z oznaczeniem na metkach), w innym wypadku wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 2. Nie bierzemy odpowiedzialności za:
  • uszkodzenie tkanin powstałe w trakcie wykonywania usługi z powodu ukrytych wad,
  • szkody powstałej na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży,
  • odklejenie warstwy materiału od warstwy usztywniającej (fizeliny), poduszek naramiennych itp.
  • guziki, klamry, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, hafty, napisy, aplikacje.
 3. W przypadku rozpuszczenia guzików w procesie prania, które mogą powodować trwałe zabrudzenia tkaniny pralnia nie ponosi odpowiedzialności, jednakże dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca.
 4. Na odpowiedzialność Klienta czyścimy odzież:
  • nie posiadającą oznakowania producenta o sposobie czyszczenia,
  • z plamami niewiadomego pochodzenia, uprzednio zapieranymi lub starymi,
  • z aplikacjami z koralików, cekinów itp.
 5. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń, zwłaszcza jeżeli w momencie przyjmowania odzieży lub bezpośrednio przed procesem czyszczenia (telefonicznie) poinformowano Klienta, iż z uwagi na ich rodzaj, usunięcie może być niemożliwe.
 6. Opłata za usługę pobierana jest wg cennika.
 7. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić w chwili odbioru.
 8. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10 – krotnej ceny za wykonaną usługę.  Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
 9. Odzież nieodebrana po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia zostaje oddana na cele charytatywne lub jest utylizowana.
 10. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi. Sytuacja taka ma miejsce, w szczególności gdy:
  • podejrzenie, że odzież jest zakażona lub zanieczyszczona w sposób budzący powszechną odrazę,
  • klient żąda wykonania usługi w sposób niezgodny z oznaczeniami na garderobie,
  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że garderoba przekazywana do czyszczenia może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas wykonywania procesu usługi pralniczej.
 11. W razie konieczności Pralnia zastrzega sobie prawo odcięcia guzików i ozdób przed przyjęciem garderoby lub w trakcie czyszczenia.
 12. Za rzeczy pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie, pralnia nie ponosi odpowiedzialności.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Spory wynikłe w związku z wykonaniem usługi rozstrzygane będą poprzez negocjacje dążące do polubownego załatwienia sporu lub w razie potrzeby poprzez Sąd.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Firma ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.
 5. Decydując się na korzystanie z naszych usług, oznajmiasz tym samym, iż zapoznałeś się z powyższym regulaminem.

Kontakt:

Telefon: +48 692 429 427
E-mail: kontakt@prasowanienazawolanie.pl

Godziny otwarcia:

Pn-pt: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 13:00
Niedziela: nieczynne

 

czyste koszule

Wyślij zapytanie: